KONTAKT

Na Zeliskách 429/1
BRNO - BYSTRC 635 00

Servis - NON STOP
tel.: 541 244 126
konekta@volny.cz

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

 

Představenstvo obchodní společnosti KONEKTA výtahy, a.s. sídlem 635 00 Brno, Na Zeliskách 429/1, IČ 25347195, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2400 ( dále jen „společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ust. § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku následující oznámení a výzvu akcionářům společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů :

 

1.Valná hromada společnosti rozhodla dne 9. ledna 2017 o změně stanov společnosti spočívající také v přeměně podoby akcií z listiných na zaknihované. O této změně byl sepsán zápis notářem, JUDr. Přemyslem Kalousem, sídlem 602 00 Brno, Brandlova 4 pod. sp. zn. NZ 19/2017, N 22/2017.

2. Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře, aby odevzdali dosavadní listinné akcie společnosti ve lhůtě 2 ( dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle společnosti na adrese 635 00 Brno, Na Zeliskách 429/1. Jestliže akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti nepředloží, vyzve společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

3. Představenstvo společnosti dále akcionáře vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů ( banky, popř. obchodníci s cennými papíry, seznam těchto osob je uveřejněn na adrese www..cdcp.cz).

4. Akcionář je při odevzdání dosavadních akcií společnosti povinen ve smyslu ust. § 530 odst. 1. cit. zák. sdělit společnosti číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3., na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie společnosti.

 

        Oldřich Kazík                                                                                                                                         Dušan Veverka

předseda představenstva                                                                                                                         předseda představenstva